Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE CONTRACTUELE BETREKKINGEN MET DE CONSUMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL I.1.,2° VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT

Artikel 1 – Anne Duchâteau Europa

Anne Duchâteau Europe is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Av Gabriel Emile Lebon 175, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven bij de ECB onder ondernemingsnummer BE 0894.383.451 (hierna te noemen “Anne Duchâteau Europe”). Anne Duchâteau Europe is lid van een wereldwijde groep met een netwerk van professionele partners, die de professionele productie en bestelling van bloemstukken en planten, alsook de verkoop en levering van andere geschenkartikelen, waar ook ter wereld, kunnen verzekeren.

Anne Duchâteau Europe is bereikbaar via de volgende communicatiekanalen:

Telefoon: +32 (0)2 733 50 82 (klantenservice)

Fax : +32 (0)2 735 08 17

E-mail : flowers@duchateau.be

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het sluiten van overeenkomsten op afstand met personen die worden beschouwd als consumenten (hierna “de consument”) overeenkomstig artikel I.1.2 van het Wetboek van economisch recht (hierna “het Wetboek”). Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website https://www.duchateau.be van Anne Duchâteau Europe.

Anne Duchâteau Europe behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van openbare orde en dwingend recht. De op het moment van ontvangst door Anne Duchâteau Europe van een bestelling geldende versie van de algemene voorwaarden is van toepassing op de aldus tot stand gekomen contractuele relatie tussen de Consument en Anne Duchâteau Europe.

De website https://www.duchateau.be bevat ook een lijst met alle informatie over de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten, alsmede over de procedures en verkoopvoorwaarden. De informatie over de verkoopvoorwaarden omvat informatie over de omvang en de volledige samenstelling van de prijs die moet worden betaald voor de aankoop en levering van bovengenoemde goederen. De informatie op de website https://www.duchateau.be van Anne Duchâteau Europe bij ontvangst van een bestelling is bepalend voor de contractuele relatie die aldus tot stand komt tussen de Consument en Anne Duchâteau Europe.

Artikel 3 – Verkoop op afstand

De op afstand gesloten overeenkomsten, overeenkomstig deze algemene voorwaarden, komen tot stand op het moment dat Anne Duchâteau Europe een door de Consument naar behoren ingevulde schriftelijke bestelling ontvangt. Deze bestellingen worden elektronisch of per fax doorgegeven aan Anne Duchâteau Europe door middel van de daarvoor bestemde formulieren die kunnen worden gedownload van haar website.

Het door de consument opgegeven adres en telefoonnummer van de eindbestemming moeten juist en volledig zijn. In geval van niet-levering, of vertraging in de levering ten gevolge van een onjuist of onvolledig adres en/of telefoonnummer, is Anne Duchâteau Europe niet verantwoordelijk en worden de aangeboden goederen gefactureerd.

Bij ziekenhuisbevallingen moet de meisjesnaam van gehuwde vrouwen worden vermeld, evenals, indien mogelijk, het nummer van de afdeling en de kamer. Leveringen zijn alleen gegarandeerd tot het ziekenhuis ze ontvangt.

Bij leveringen aan hotels moet de meisjesnaam van een gehuwde vrouw worden vermeld en, indien mogelijk, het kamernummer en de naam waaronder de eindbestemming is geregistreerd (groep, echtpaar, enz.). Leveringen worden slechts gegarandeerd tot aan de receptie van het hotel.

Anne Duchâteau Europe behoudt zich het recht voor om bestelformulieren die onvoldoende, niet correct of onvolledig zijn ingevuld, terug te sturen naar de Consument. Bestelformulieren die onvoldoende, onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet als bestelling beschouwd.

De bestellingen moeten uiterlijk drie werkdagen voor de leveringsdatum worden ingediend, op straffe van weigering van de bestelling door Anne Duchâteau Europe of niet-naleving van de gevraagde leveringsdatum. Voor leveringen in het buitenland bedraagt deze termijn vijf werkdagen. Zaterdagen worden als werkdagen beschouwd; zon- en feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd. Verstrijkt een termijn echter op een zaterdag, dan wordt deze verlengd tot de daaropvolgende maandag, tenzij dit een feestdag is.

Om elk misverstand te vermijden, stuurt Anne Duchâteau Europe de Consument binnen vierentwintig uur na ontvangst van een correct ingevulde bestelling een orderbevestiging.

De orderbevestiging bevat alle essentiële elementen van de bestelling, namelijk de aard en de kenmerken van de bestelde goederen, de hoeveelheden, de prijs, de naam, de voornaam, het adres en het telefoonnummer van de ontvanger en, in voorkomend geval, zijn e-mailadres, de datum, de plaats en, in voorkomend geval, het tijdstip van levering, alsmede alle andere gegevens bedoeld in artikel VI.46, § 7, juncto artikel 45, § 1, en artikel XII.9, van de Code, voor zover zij relevant zijn. Indien de Consument deze bevestiging niet binnen bovengenoemde termijn ontvangt, dient hij contact op te nemen met de klantendienst van Anne Duchâteau Europe.

Voornoemde orderbevestiging geldt als een document en bewijsstuk als bedoeld in artikel VI.89 van het Wetboek en wordt zonder extra kosten per e-mail of fax aan de consument toegezonden.

Bestellingen en orderbevestigingen worden geacht te zijn ontvangen zodra zij voor de ontvanger toegankelijk zijn.

Indien de orderbevestiging foutieve informatie bevat, dient de Consument op straffe van verval binnen vierentwintig uur na verzending van de orderbevestiging door Anne Duchâteau Europe te reageren.

De Consument is aansprakelijk voor alle schade of kosten die Anne Duchâteau Europe, haar werknemers of goederen, alsmede derden lijden als gevolg van de onjuistheid van de bij de bestelling verstrekte informatie.

Voor bestellingen van goederen die niet voorkomen op de website https://www.duchateau.be van Anne Duchâteau Europe, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.a. Door het plaatsen van een bestelling overeenkomstig deze algemene voorwaarden erkent de consument dat de bestelde goederen, voor zover deze snijbloemen of planten bevatten (i) volgens zijn specificaties zijn geassembleerd of vervaardigd, (ii) duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn en derhalve een persoonlijk karakter hebben of wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden omdat zij snel kunnen bederven, (iii) een beperkte houdbaarheid hebben of hun kenmerkende eigenschappen verliezen, zodat er geen herroepingsrecht voor de consument bestaat als bedoeld in artikel VI.53, 3° en 4°, van de Code.

4.b. Voor zover de bestelde goederen geen snijbloemen of planten bevatten, heeft de consument een herroepingsrecht.

In afwijking van de bepalingen van artikel VI.53 van de Code beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, zonder andere kosten te moeten dragen dan deze voorzien in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 van de Code

De herroepingstermijn eindigt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in ontvangst neemt of :

i. indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk moeten worden geleverd, op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt;

ii. indien de levering van een goed uit verschillende zendingen bestaat, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of een deel daarvan fysiek in ontvangst neemt;

iii. voor overeenkomsten betreffende de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt.

Op straffe van verval van zijn herroepingsrecht moet de Consument Anne Duchâteau Europe vóór het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan hij het modelformulier voor herroeping van bijlage 2 van boek VI van de Code gebruiken (https://www.duchateau.be/fr/resiliation.html), of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen op de website van Anne Duchâteau Europe https://www.duchateau.be langs elektronische weg. In deze gevallen verstrekt Anne Duchâteau Europe de Consument onverwijld en op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van de herroeping.

De Consument heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend binnen de in artikel VI.47 § 2 en artikel VI.48 van het Wetboek bedoelde herroepingstermijn indien hij de kennisgeving betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van deze termijn.

De bewijslast betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

In geval van rechtsgeldige herroeping betaalt Anne Duchâteau Europe alle van de Consument ontvangen betalingen terug, met inbegrip van, in voorkomend geval, de leveringskosten, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop zij overeenkomstig artikel VI.49 van de Code in kennis is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen.

Anne Duchâteau Europe betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel en met dien verstande dat voor de Consument aan deze terugbetaling geen kosten verbonden kunnen zijn.

Onverminderd het voorgaande is Anne Duchâteau Europe niet gehouden tot vergoeding van bijkomende kosten indien de Consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door Anne Duchâteau Europe aangeboden goedkoopste standaardlevering.

Uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij Anne Duchâteau Europe overeenkomstig artikel VI.49 van de Code kennis heeft gegeven van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, moet de Consument het goed op eigen kosten terugzenden of het afgeven aan Anne Duchâteau Europe of aan een persoon die door laatstgenoemde gemachtigd is het in ontvangst te nemen, tenzij Anne Duchâteau Europe heeft aangeboden het goed zelf af te halen. De termijn is in acht genomen indien de consument het goed vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.
De Consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij Anne Duchâteau Europe ermee instemt deze kosten te dragen.

Tenzij Anne Duchâteau Europe heeft aangeboden het goed zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetaling totdat zij het goed volledig heeft teruggekregen of, indien dit eerder is, totdat de Consument heeft aangetoond dat hij het goed heeft teruggezonden.

De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting van partijen om de overeenkomst op afstand uit te voeren of een overeenkomst op afstand te sluiten, indien de consument een aanbod daartoe heeft gedaan.

Onverminderd de toepassing van artikel VII. 92, paragraaf 1 en 2,] van het Wetboek, leidt de uitoefening door de consument van zijn herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand overeenkomstig de artikelen VI.47 tot en met VI.52, § 1, van het Wetboek, automatisch tot ontbinding van elke aanvullende overeenkomst, zonder kosten voor de consument, met uitzondering van de kosten bedoeld in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51.

Artikel 5 – Uitvoering van bestellingen door handelspartners

De Consument erkent dat Anne Duchâteau Europe bevoegd is om de uitvoering van bestellingen toe te vertrouwen aan haar commerciële partners, zowel in België als in het buitenland. Anne Duchâteau Europe verbindt zich ertoe te waken over de naleving van alle verplichtingen die de wet of de met de Consument gesloten overeenkomst van de voornoemde commerciële partners haar oplegt.

Artikel 6 – Levering van bestelde goederen

Behalve in geval van overmacht worden de bestelde goederen geleverd overeenkomstig de bestelling, dat wil zeggen overeenkomstig de gewenste kenmerken, op de plaats en op de datum die in de bestelling zijn vermeld. Waar mogelijk zal ook een leveringsdatum worden aangehouden.

Om het risico te vermijden dat niet op het gewenste tijdstip kan worden geleverd, moet Anne Duchâteau Europe ten minste 24 uur van tevoren in kennis worden gesteld van het gewenste tijdstip van levering (ochtend/middag/avond).

De gewenste levertijd kan alleen worden gegarandeerd bij begrafenissen en bruiloften, mits de bestelling op tijd is ontvangen.

De bestelling kan enkel geleverd worden tijdens de normale openingsuren van de bloemist van Anne Duchâteau Europe die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de bestelling.

Op de leveringsdatum gelden de volgende uitzonderingen:

 • Valentijnsdag: wegens het grote aantal bestellingen kunnen bestellingen voor Valentijnsdag, vooral bestellingen die op zakelijke adressen moeten worden geleverd, bij uitzondering op 12 of 13 februari worden geleverd.
 • Moederdag: Moederdagbestellingen worden meestal de zaterdag ervoor geleverd. Last-minute bestellingen kunnen alleen worden geleverd op de maandag na Moederdag.
 • Kerstmis en Nieuwjaar: Kerstmis en Nieuwjaar bestellingen kunnen meestal 1-2 dagen voor de gewenste leverdatum geleverd worden.

Voor leveringen buiten België kan Anne Duchâteau Europe, wegens tijdsverschillen en openingsuren van de handelspartners, enkel de levering op dezelfde dag als de bestelling garanderen indien de volgende regels worden nageleefd:

 • De aanvaarding van de bestelling is onderworpen aan de feestdagen en openingsuren in het land van levering;
 • Leveringen op zaterdagmiddag, zondag en feestdagen kunnen niet worden gegarandeerd;
 • Ook leveringen aan campings, militaire bases, schepen, havens en luchthavens kunnen niet worden gegarandeerd.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, kan de Consument de overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder enige verplichting tot betaling van kosten of schadevergoeding zijnerzijds, indien Anne Duchâteau Europe om een andere reden dan overmacht, fout of nalatigheid van de Consument of de uiteindelijke ontvanger, niet in staat is het bestelde goed overeenkomstig een aanvaarde bestelling op de overeengekomen plaats en tijd aan te bieden.

Indien dit leidt tot extra kosten voor de Consument, is Anne Duchâteau Europe verplicht een vergoeding te betalen die gelijk is aan de aangetoonde extra kosten voor de Consument.

Vóór de levering wordt telefonisch contact opgenomen met de eindontvanger, eventueel ook per e-mail, om praktische afspraken te maken over de levering. De met de eindbestemming overeengekomen leveringsvoorwaarden zijn ook bindend voor de consument.

Indien de uiteindelijke ontvanger niet aanwezig is op het tijdstip van aflevering, laat de uitvoerende zakenpartner een afwezigheidsbericht achter.

In dit geval heeft de uitvoerende handelspartner het recht om de bloemen bij een derde partij achter te laten (bijvoorbeeld een buurman, receptionist, begrafenisondernemer, enz.) die verantwoordelijk zal zijn voor het bezorgen van de bestelling bij de uiteindelijke ontvanger.

Indien de bestelling niet aan een dergelijke derde kan worden geleverd, zal de uitvoerende handelspartner vervolgens proberen de uiteindelijke ontvanger telefonisch en/of per e-mail te bereiken. Indien de uitvoerende handelspartner niet in staat is geweest de bestelling te leveren, of de eindbestemming te bereiken binnen 24 uur na de eerste aanbieding, zal hij Anne Duchâteau Europe onmiddellijk op de hoogte brengen van de niet-levering. De consument wordt op zijn beurt telefonisch of per e-mail geïnformeerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk uit snijbloemen bestaat en de levering niet binnen 36 uur na de eerste aanbieding kan geschieden, worden de bezorgkosten aan de consument in rekening gebracht. In alle andere gevallen kan de consument zich beroepen op zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 – Wettelijke garantie van overeenstemming

Anne Duchâteau Europe garandeert de zorgvuldige verwerking van alle bestellingen.

De Anne Duchâteau Europe garantie omvat :

 • de creatie van een bloemstuk door hooggekwalificeerde bloemisten zodat het eindproduct qua samenstelling en vorm zo dicht mogelijk bij de op de website gepresenteerde arrangementen ligt;
 • de levering van het door zakenpartners of aandeelhouders bestelde product;
 • verse bloemen van uitstekende kwaliteit;
 • levering van het door zakenpartners of aandeelhouders bestelde product;
 • in overeenstemming met de prijzen die door de handelspartners of aandeelhouders van Anne Duchâteau Europe worden toegepast of die op de dag van levering op onze website worden vermeld.

Aangezien bloemen seizoensgebonden zijn, kan Anne Duchâteau Europe de beschikbaarheid van de op de site gepresenteerde bloemen bij bloemisten van Anne Duchâteau Europe over de hele wereld niet altijd garanderen, met name voor last-minute bestellingen. De samenstelling van de op de website https://www.duchateau.be aangeboden producten kan derhalve enigszins afwijken van de op de eindbestemming aangeboden producten. Als de bloemen in een vaas worden geleverd, wordt het product van de online bloemist Anne Duchâteau Europe vergezeld van een toelichting.

De begrafenis samenstellingen worden geregeld volgens de gebruiken van het land.

Anne Duchâteau Europe wijst de consument op het bestaan van de bepalingen van de artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verkoop van consumptiegoederen aan personen die door de wet als consument worden beschouwd en waarvan de relevante bepalingen hieronder worden weergegeven. Anne Duchâteau Europe herinnert de Consument eraan dat de bepalingen van artikel 1649 quater, §4 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn op klachten betreffende de conformiteit van de kwaliteit van vers gesneden bloemen en planten.

Artikel 1649 bis, van het Burgerlijk Wetboek.

§ 1. Deze paragraaf is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument.

§ 2. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

1. “consument”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
2. “verkoper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit consumptiegoederen verkoopt;
3° “consumptiegoederen”: alle roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van: (i) goederen die bij inbeslagneming of anderszins op gezag van de wet worden verkocht, (ii) water en gas wanneer zij niet in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid zijn verpakt, (iii) elektriciteit ;
4. “producent” : de fabrikant van een consumptiegoed, de invoerder van een consumptiegoed op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of elke persoon die zich als producent aandient door zijn naam, merk of ander onderscheidend teken op het consumptiegoed aan te brengen;
5. “garantie” : elke verbintenis van een verkoper of producent ten aanzien van de consument om de betaalde prijs terug te betalen of het goed te vervangen, te herstellen of anderszins te behandelen indien het niet voldoet aan de voorwaarden die in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclame zijn vermeld;
6. “herstelling”: in geval van gebrek aan overeenstemming, het in overeenstemming brengen van het consumptiegoed met de overeenkomst.

§ 3. Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen eveneens als verkoopovereenkomsten beschouwd.

Art. 1649 ter, Burgerlijk Wetboek.

§ 1. Voor de toepassing van artikel 1604, alinea 1, worden door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoederen slechts geacht met de overeenkomst in overeenstemming te zijn indien:

1. het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en bezit de eigenschappen van de goederen die de verkoper aan de consument heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model;
2. het is geschikt voor elk bijzonder door de consument beoogd doel, dat de consument bij het sluiten van de overeenkomst ter kennis van de verkoper heeft gebracht en dat de verkoper heeft aanvaard;
3. het is geschikt voor de doeleinden waarvoor goederen van dezelfde soort gewoonlijk worden gebruikt;
4. het product de kwaliteit en prestaties heeft die voor goederen van dezelfde soort gebruikelijk zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het product en, in voorkomend geval, rekening houdend met publieke mededelingen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, over de specifieke kenmerken van het product.

§ 2. De verkoper is niet gebonden door openbare verklaringen als bedoeld in § 1, 4°, indien hij aantoont : (i) dat hij de betrokken verklaring niet kende en redelijkerwijs niet kon kennen, (ii) dat de betrokken verklaring bij het sluiten van de overeenkomst is gecorrigeerd, of (iii) dat de beslissing om de consumptiegoederen te kopen niet door de verklaring kan zijn beïnvloed.

§ 3. Het gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel indien de consument ten tijde van de sluiting van de overeenkomst op de hoogte was van het gebrek aan overeenstemming of daarvan redelijkerwijs niet onkundig kon zijn, of indien het gebrek aan overeenstemming zijn oorsprong vindt in de door de consument geleverde materialen.

Artikel 1649 quater, Burgerlijk Wetboek.

§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het tijdstip van levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar na de levering manifesteert.
De in alinea 1 bedoelde termijn van twee jaar wordt opgeschort gedurende de tijd die nodig is om de goederen te herstellen of te vervangen of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument om tot een vergelijk te komen.

§ 2. De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument verplicht is de verkoper in kennis te stellen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming, maar deze termijn mag niet korter zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument kennis heeft gekregen van het gebrek aan overeenstemming.

§ 3. De vordering van de consument verjaart binnen een jaar na de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft geconstateerd, maar deze termijn verstrijkt niet vóór het einde van de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar.

§ 4. Behoudens tegenbewijs wordt een gebrek aan overeenstemming dat zich binnen zes maanden na de levering van de goederen manifesteert, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, behalve wanneer dit vermoeden niet verenigbaar is met de aard van de goederen of de aard van het gebrek aan overeenstemming, met name rekening houdend met de vraag of de goederen nieuw dan wel tweedehands zijn.

§ 5. De bepalingen van dit hoofdstuk betreffende de garantie voor verborgen gebreken van de verkochte goederen zijn van toepassing na de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar.

Artikel 1649 quinquies, Burgerlijk Wetboek.

§ 1. Naast schadevergoeding heeft de consument, in voorkomend geval, het recht om van de verkoper die aansprakelijk is voor het gebrek aan overeenstemming overeenkomstig artikel 1649 quater, hetzij het herstel van de goederen of de vervanging ervan onder de in § 2 bepaalde voorwaarden, hetzij een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst onder de in § 3 bepaalde voorwaarden te eisen. In voorkomend geval wordt echter rekening gehouden met de verergering van de schade die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de consument na het tijdstip waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft opgemerkt of had moeten opmerken.
§ 2. De consument heeft in eerste instantie het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te verlangen, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding is. Reparatie of vervanging moet plaatsvinden binnen een redelijke termijn en zonder grote overlast voor de consument, rekening houdend met de aard van de goederen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

De in de vorige alinea bedoelde kosten zijn de noodzakelijke kosten om de goederen in overeenstemming te brengen, met name de kosten van verzending van de goederen en de kosten in verband met de werkzaamheden en het materiaal.

Voor de toepassing van alinea 1 wordt een methode van schadeloosstelling geacht onevenredig te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, in vergelijking met de andere methode, onredelijk zijn, rekening houdend met : (i) de waarde die de goederen zouden hebben indien er geen gebrek aan overeenstemming was; (ii) de betekenis van het gebrek aan overeenstemming; (iii) of de alternatieve oplossing kan worden toegepast zonder aanzienlijke overlast voor de consument.

§ 3. De consument heeft het recht om van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te eisen: (i) indien hij geen recht heeft op herstel of vervanging van de goederen, of (ii) indien de verkoper de herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijke overlast voor de consument heeft uitgevoerd.

In afwijking van alinea 1 heeft de consument niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. Voor de toepassing van lid 1 wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd om rekening te houden met het gebruik dat de consument sinds de levering van de goederen heeft gemaakt.

Artikel 1649 sexies, Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming, kan hij jegens de producent of iedere contractuele tussenpersoon bij de eigendomsoverdracht van de consumptiegoederen een rechtsmiddel aanwenden dat gebaseerd is op de contractuele aansprakelijkheid waaraan deze producent of tussenpersoon met betrekking tot de goederen gebonden is, zonder zich te kunnen beroepen op een contractueel beding dat tot gevolg heeft dat deze aansprakelijkheid wordt beperkt of uitgesloten.

Artikel 1649 septies, Burgerlijk Wetboek.

§1. Een garantie is bindend voor de partij die deze aanbiedt onder de voorwaarden die in de garantieverklaring en in de bijbehorende reclame zijn vermeld.

§ 1. De garantie moet: (i) vermelden dat de consument wettelijke rechten heeft op grond van het toepasselijke nationale recht inzake de verkoop van consumptiegoederen en (ii) duidelijk maken dat deze rechten door de garantie onverlet worden gelaten; (iii) in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de voor de uitvoering ervan noodzakelijke essentiële elementen vermelden, met name de duur en het territoriale toepassingsgebied, alsmede de naam en het adres van de garant.

§ 3. Op verzoek van de consument wordt de garantie aan hem verstrekt [sur un support durable], te zijner beschikking gesteld en toegankelijk gemaakt. Wanneer de koopovereenkomst schriftelijk is, bevat zij in ieder geval de in § 2 bedoelde gegevens.

§ 4. Het feit dat een garantie niet voldoet aan de vereisten van de §§ 2 en 3 laat het recht van de consument om nakoming te eisen onverlet. Hetzelfde geldt indien de garantie niet voldoet aan de vereisten van artikel 13, alinea 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Artikel 1649 octies, Burgerlijk Wetboek.

Contractuele bedingen of overeenkomsten die zijn gesloten voordat het gebrek aan overeenstemming door de consument ter kennis van de verkoper is gebracht en die de bij deze afdeling aan de consument verleende rechten direct of indirect uitsluiten of beperken, zijn nietig.

Onverminderd de voorgaande bepalingen betreffende de verkoop aan consumenten, geldt voor leveringen die snijbloemen of planten bevatten, de garantie slechts indien de eindontvanger kan aantonen dat hij zich strikt heeft gehouden aan de op de bij de bestelde producten geleverde kaart vermelde partijen.

Artikel 8 – Niet-conforme levering – Klachten

Indien de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk bestaan uit verse snijbloemen of planten en niet conform de bestelling zijn, is het sterk aan te bevelen, op straffe van verval van het recht op verhaal van de consument, de eindontvanger bij de levering te wijzen op dit gebrek aan conformiteit. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd op de afleveringsbon die door de eindontvanger moet worden ondertekend. De uiteindelijke ontvanger ontvangt een kopie van de leveringsopdracht.

Behalve in geval van overmacht en andere gevallen van uitsluiting van aansprakelijkheid is Anne Duchâteau Europe aansprakelijk voor alle schade aan de bestelde goederen, die wordt vastgesteld op het moment van ontvangst op de eindbestemming, alsmede voor te late of onjuiste leveringen.

Na levering van de bestelde goederen zal de eindbestemming onmiddellijk ter beschikking worden gesteld op verzoek van Anne Duchâteau Europe of van personen die in haar naam en voor haar rekening handelen:

 • door te controleren of de bestelde goederen, met name de aard, de kenmerken en de hoeveelheid ervan, overeenstemmen met hetgeen op de bestelling of de leveringsbon is vermeld;
 • door na te gaan of de bestelde goederen geen gebreken of kennelijke fouten vertonen.

Indien de eindontvanger een gebrek of een schijnbaar gebrek vaststelt, of constateert dat de gegevens op de leveringsbon niet overeenstemmen met die op de bestelling, formuleert hij schriftelijk het nodige voorbehoud op de leveringsbon.

Anne Duchâteau Europe is niet aansprakelijk voor verlies, verkeerde levering, te late levering of beschadiging van de bestelde goederen voor zover dit verlies, deze verkeerde levering, deze beschadiging of deze vertraging het rechtstreekse gevolg is van een handeling of nalatigheid van de Consument of de uiteindelijke ontvanger, of van hun respectieve vertegenwoordigers, derden die in hun naam en voor hun rekening handelen, hun rechtsopvolgers of andere derden.

Op straffe van verval van haar rechten zal Anne Duchâteau Europe de Consument uiterlijk binnen drie werkdagen na het ontstaan van het verlies, de leveringsfout, de beschadiging of de vertraging in kennis stellen.

Anne Duchâteau Europe is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, hoe ook genaamd, geleden door de Consument of de uiteindelijke ontvanger van de bestelde goederen.

Indien de eindgebruiker de geleverde bloemen zonder geldige reden weigert, wordt de levering gefactureerd.

Artikel 9 – Verzekeringen

Anne Duchâteau Europe heeft verzekeringen afgesloten bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen en zal deze handhaven. Elke commerciële partner of aandeelhouder van Anne Duchâteau Europe, gevestigd in België, kan voor de uitoefening van zijn activiteiten eveneens een beroep doen op de door deze polissen verleende dekking, in die zin dat deze polissen de aansprakelijkheden dekken die Anne Duchâteau Europe, of voornoemde derden, ten aanzien van de Consument kunnen aangaan.

Anne Duchâteau Europe heeft aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer haar voornemen te kennen gegeven om over te gaan tot geautomatiseerde gegevensverwerking en heeft zich ertoe verbonden de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Anne Duchâteau Europe verklaart en garandeert dat haar in België gevestigde handelspartners of aandeelhouders eveneens onder deze verklaring vallen. Anne Duchâteau Europe heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming nageleefd.

Anne Duchâteau Europe en haar in België gevestigde commerciële partners of aandeelhouders beschikken over passende software en andere methoden of procedures voor de opslag van gegevens die hen in staat moeten stellen de status van de ontvangen bestellingen te controleren.

Anne Duchâteau Europe en haar in België gevestigde handelspartners of aandeelhouders beschikken eveneens over een efficiënte administratieve procedure die hen in staat stelt de in deze algemene voorwaarden bedoelde meldingsverplichtingen tijdig na te komen.

Artikel 10 – Prijzen

De prijs die de consument moet betalen voor de levering van de bestelde goederen en diensten, ongeacht de aard ervan, wordt vermeld bij de bestelling en in de orderbevestiging. De prijs van deze goederen en diensten wordt vermeld op de website https://www.duchateau.be van Anne Duchâteau Europe.

Alle vermelde prijzen zijn totaalprijzen, dat wil zeggen inclusief belasting over de toegevoegde waarde, eventuele bijkomende belastingen of heffingen, alsmede de door de consument te dragen kosten, exclusief leveringskosten.

De prijzen worden betaald door debitering van een creditcard van de consument, na bevestiging van de bestelling door de consument. Bij het plaatsen van de bestelling moet de Consument, op straffe van niet-uitvoering van de bestelling, alle relevante gegevens meedelen aan Anne Duchâteau Europe. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens leidt tot opschorting van de uitvoering van de bestelling, zonder enig recht op verhaal voor de consument.

De consument ontvangt per e-mail een factuur met de wettelijk verplichte informatie.

Artikel 11 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle feiten of rechtshandelingen die zich voordoen buiten de wil van de Consument of van Anne Duchâteau Europe en die geen van beiden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs kon voorzien en die de uitvoering van de overeenkomstig deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maken

Noch de Consument, noch Anne Duchâteau Europe zijn aansprakelijk voor de niet-uitvoering van de overeenkomst of voor schade als gevolg van overmacht.

Op straffe van het niet kunnen inroepen van overmacht verbindt de Consument, respectievelijk Anne Duchâteau Europe, zich ertoe de andere partij onverwijld schriftelijk te informeren zodra zich een geval van overmacht voordoet en zodra deze situatie eindigt. De bovengenoemde kennisgeving bevat alle relevante informatie over de situatie die zich voordoet.

Op straffe van het niet kunnen genieten van de overmacht verbinden de Consument of Anne Duchâteau Europe zich ertoe alle mogelijke maatregelen te nemen die in de gegeven situatie redelijkerwijs van hen verwacht kunnen worden om de uitvoering van de overeenkomst te verzekeren. De partijen verbinden zich ertoe de normale uitvoering van het contract onmiddellijk na het einde van de overmachtsituatie te hervatten.

Overmacht wordt onweerlegbaar geacht de uitvoering van het overeenkomstig deze algemene voorwaarden gesloten contract onmogelijk te maken indien een dergelijke situatie gedurende twee aaneengesloten weken na de verzending van de voorafgaande kennisgeving voortduurt.

Tenzij de leveringsdatum een essentieel element van de overeenkomst is, kan een overeenkomstig deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst van rechtswege en zonder nadere kennisgeving door elk der partijen als ontbonden worden beschouwd. In geval van een overeenkomst krachtens artikel 12 wordt deze termijn verlengd tot vier weken.

De partij aan wie de uitvoering van een dergelijk contract onmogelijk wordt gemaakt door het optreden van overmacht, heeft het recht, tijdelijk en zolang de overmacht duurt, passende maatregelen te nemen om haar belangen te beschermen. Deze maatregelen houden op effect te sorteren zodra het geval van overmacht heeft opgehouden te bestaan.

Artikel 12 – Periodieke leveringen

Voor zover de consument verzoekt om een periodieke levering van goederen, bedraagt de minimale duur van deze periodiciteit ten minste drie maanden.

Op de vervaldag wordt deze minimumperiode stilzwijgend verlengd met een nieuwe periode van drie maanden, tenzij het contract uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende periode bij aangetekend schrijven wordt opgezegd. Anne Duchâteau Europe wordt van elke latere opzegging in kennis gesteld overeenkomstig de voornoemde formaliteiten.

Artikel 13 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen of ingebrekestellingen die krachtens deze algemene voorwaarden of krachtens enige wettelijke bepaling moeten worden gedaan, geschieden op straffe van nietigheid, behalve in het geval van een uitdrukkelijke wettelijke of contractuele bepaling die verzending per aangetekende post voorschrijft, per gewone brief, fax, e-mail of post. Bij verzending per aangetekende post wordt een kennisgeving of aanmaning geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag na de bezorging ervan bij de postdiensten.

Artikel 14 – Ontheffing

Met uitzondering van de gevallen waarin deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk voorzien, zal het niet of niet tijdig uitoefenen van een uit deze algemene voorwaarden voortvloeiend recht niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van dat recht.

De gedeeltelijke of volledige uitoefening van een recht uit hoofde van deze algemene voorwaarden belet de begunstigde niet de andere rechten uit te oefenen of verder uit te oefenen.

Artikel 15 – Splitsbaarheid

Indien een van de bedingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden, of een deel daarvan, nietig zou worden verklaard, dan wel niet tegenstelbaar aan de Consument, dan doet zulks niets af aan de afdwingbaarheid en de tegenstelbaarheid van de overige bedingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle overeenkomsten onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht.

Behoudens andersluidende bepaling van openbare orde of van dwingend recht, dan wel behoudens beroep op de procedure alternatieve geschillenregeling conform artikel 14 van Verordening EU 524/2013 (Raad en Parlement) d.d. 21 mei 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 23009/22/EG (verordening ODR consumenten) (cfr. http://ec.europa.eu/odr), worden alle geschillen betreffende de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, bij uitsluiting van andere rechtbanken, voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van Anne Duchâteau Europe.